Porady

Unikalne zalety stali nierdzewnej sprawiają, że jest ona silnym kandydatem do wyboru materiału na produkt końcowy. Inżynierowie i projektanci często nie doceniają tych wartości lub przeoczają je z powodu mniemania o wyższym początkowym koszcie wdrożenia produktów na bazie stali nierdzewnej. Jednak w całym okresie eksploatacji projektu stal nierdzewna jest często ekonomicznie najlepszą opcją.

Co to jest stal nierdzewna?
Stal nierdzewna jest zasadniczo stalą niskowęglową, która zawiera chrom w ilości 10% masy lub większej. To dodatek chromu nadaje stali wyjątkowe właściwości nierdzewne, odporne na korozję. Zawartość chromu w stali pozwala na tworzenie twardej, przyczepnej, niewidocznej, odpornej na korozję warstwy tlenku chromu na powierzchni stali. W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego film ten ulega "samo-naprawie", pod warunkiem obecności tlenu, nawet w bardzo małych ilościach. Odporność na korozję i inne użyteczne właściwości stali są zwiększone przez zwiększenie zawartości chromu i dodanie innych pierwiastków, takich jak molibden, nikiel i azot. Istnieje ponad 60 gatunków stali nierdzewnej. Całą grupę można jednak podzielić na cztery klasy.

O przynależności gatunku stali do klasy stali odpornych na korozję decyduje zawartość chromu. Według definicji stali odpornych na korozję, podanej w normie europejskiej PN-EN 10088-1,

,,za stale odporne na korozję uważa się stale, zawierające co najmniej 10,5 % Cr i max.1,2 % C, jeśli ich najważniejszą własnością jest odporność na korozję".

Chrom wprowadzony do stali w odpowiedniej ilości powoduje skokową zmianę potencjału  elektrochemicznego z -0,6V do +0,2 V i stąd wynika odporność na korozję. Stale chromowe są odporne na korozję w środowiskach utleniających np. kwasu azotowego, nie są one natomiast odporne na działanie środowisk redukujących np. kwasu solnego czy siarkowego. Przy temperaturach wysokich minimalna zawartość chromu zapewniająca odporność na korozję wzrasta do 20%.

Stal nierdzewna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na korozję ze strony np.: czynników atmosferycznych (korozja gazowa), rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych (korozja w cieczach).

Nierdzewność uzyskuje się poprzez wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to Chrom, a amerykańska norma AISI określa jego minimalną zawartość na 11%.